Úvodní stránka » E-shop » ČISTÍCÍ A SANITAČNÍ PROSTŘEDKY » AKTIV FR2 1KG + ROZPRAŠOVAČ

AKTIV FR2 1KG + ROZPRAŠOVAČ

AKTIV FR2 1KG + ROZPRAŠOVAČ

Kapalný prostředek na odstraňování veškeré organické mastnoty.

Kód: 30000011
Cena: 165,00 Kč s DPH
bez DPH: 136,36 Kč
Dostupnost: skladem

Popis: Kapalný prostředek na odstraňování veškeré organické mastnoty.

Použití: Prostředek Aktiv FR2 je vysoce účinný prostředek pro odstraňování veškeré organické mastnoty především v potravinářském průmyslu ale i v opravárenství, mytí vozidel apod. Nezávisle na hodnotách tvrdosti vody je vysoce ředitelný při zachování vynikající účinnosti. Velmi nízká aplikační koncentrace a nízká hodnota CHSK ve srovnání s tradičními prostředky značně snižuje zatížení odpadních vod.

Složení: Hydroxid sodný do 2%, Kationaktivní tenzidy, pomocné látky.

Fyzikálně chemické vlastnosti:

  • Hodnota pH : 12
  • Hustota cca. 1,06 g/ml při 20 oC
  • Skupenství: nahnědlá kapalina

Aplikace: Ruční dávkování : ředit 1:50 při silném znečištění nanést rozprašovačem koncentrát stačí pouze malé množství.

Vliv na povrchy a konstrukční materiály: Prostředek Aktiv FR 2 je vhodný na všechny druhy materiálů v koncentrátu může způsobovat alkalickou reakci s AL povrchem.

Skladování: Skladujte v původních obalech při teplotě nad + 3 oC.

Balení: 0,5 kg rozprašovač, 1 kg plast. Lahev, Kanystr 30 kg, sud 200 kg, kontejner 600 kg. Obaly po vyprázdnění vymyjte vodou. Všechny obaly jsou vratné.

Bezpečnostní opatření:

Symbol nebezpečí: Xi

R-věty:
22/36/38 zdraví škodlivý při požití, dráždí oči a kůži

S-věty:
36/37/39-45Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.V případě úrazu, nebo
necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení)
S24/25 Zamezte styku s kůží a očima
S1/2 Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí
S 26/27/28Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc, odložte kontaminované oblečení, při styku s kůží omyjte velkým množstvím vody.

Další informace: Naše výrobky se neustále vyvíjejí a zdokonalují. Zkontrolujte si proto datum technického listu a vyžádejte si nejnovější vydání.