Úvodní stránka » OBCHODNÍ PODMÍNKY

 OBCHODNÍ PODMÍNKY

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.pivovarium.cz. Provozovatel: Igor Vostárek, Lounín 21, Tmaň, IČ: 88803121, fyzická osoba zapsaná v ŽR od 21.5.2012. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího vyplývající z kupní smlouvy uzavřené dle podmínek. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupujícím je v rámci těchto podmínek ten, kdo zašle prodávajícímu objednávku ke koupi zboží ze sortimentu prodávajícího a nejedná v rámci své podnikatelské činnosti.

 

OBJEDNÁVKA A KUPNÍ SMLOUVA

Podmínkou vzniku kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je odeslání objednávky z    e-shopu. Elektronická objednávka je současně považována za návrh kupní smlouvy, pro její konečnou platnost je potřeba potvrzení objednávky ze strany kupujícího v podobě odpovědi na rekapitulační e-mail, který kupující obdrží a ve kterém budou uvedeny všechny body objednávky. Účelem potvrzení je ověření správnosti totožnosti kupujícího a kontrola sortimentu objednaného zboží, termín dodání a cena zboží a dopravy. Pokud není na rekapitulační e- mail reagováno odpovědním e-mailem, považuje se toto za souhlas se všemi body objednávky a způsobem uzavření kupní smlouvy. Potvrzením objednávky kupující prohlašuje, že u prodávajícího objednává v objednávce uvedené zboží, že se seznámil s podmínkami a že s jejich zněním souhlasí a považuje je za závazné. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku nestandartního či spekulativního složení či velikosti.

 

CENA A PLATBA

Prodávající si vyhrazuje právo měnit ceny za zboží v případě, že dojde ke změně ceny u velkoobchodního prodejce nebo u jiných dodavatelů zboží. O změně ceny bude prodávající informovat kupujícího neprodleně e-mailovou formou. Kupní cenu lze považovat za zaplacenou v okamžiku, kdy je v plné výši připsána na bankovní účet, popřípadě je uhrazena v plné výši v hotovosti prodávajícímu nebo pracovníkovy přepravní služby. Zboží zůstává do doby, než dojde k úplnému uhrazení částky ze strany kupujícího, majetkem prodávajícího. Prodávající se zavazuje, v případě platby bankovním převodem či složením na účet prodávajícího, dodat zboží kupujícímu nejpozději do 14 dnů ode dne připsání peněžních prostředků na účet prodávajícího. V případě, že do 10 pracovních dnů od zaregistrování objednávky nebude připsána daná částka na účet prodávajícího, vyhrazuje si prodávající stornovat tuto objednávku bez náhrady a upozornění.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

DODÁNÍ A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží uvedené v objednávce do místa dodání zboží potvrzené v objednávce a kupující se zavazuje toto zboží od prodávajícího či zvoleného dopravce převzít. Kupující přebírá zboží tehdy, kdy je uhrazena jeho cena v plné výši. Kupující je ve svém zájmu povinen zkontrolovat neporušenost obalu zásilky, zda nedošlo k mechanickému poškození obalu či obsahu v zásilce. V případě jakékoliv známky poškození je kupující povinen na místě sepsat s dopravcem protokol o poškození zásilky, pro případnou reklamaci služby dopravce a neprodleně e-mailem informovat prodejce. Osobní odběr je možný po telefonické domluvě. Prodávající si vyhrazuje právo prodloužit dodací lhůtu ve zvláštních případech vzniklých vyšší mocí nebo v případech, kdy nebylo z objektivních příčin možné uskutečnit dodávku v předpokládaném čase. V případě že se prodávajícímu nepodaří dodat zboží do místa určení uvedené v objednávce či nepřevezme-li si kupující zboží v tomto místě dodání zboží, je kupující povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady, které prodávajícímu v souvislosti se zmařeným dodáním zboží určeného v objednávce a navrácením zpět k prodávajícímu vzniklo.

 

DISTRIBUCE

K ceně zboží je přičtena cena za dopravu. Distribuce je zajišťována Českou poštou nebo jinými přepravními společnostmi. U zboží, které je náročnější na přepravu a pro místa dodání mimo ČR vybírá přepravce prodávající. O případné změně upozorní prodávající kupujícího v potvrzení objednávky.

Vyhrazujeme si právo (po předchozí domluvě s Vámi) změnit typ a cenu poštovného.

 

ROZVOZ PIVOVARIUM.CZ

Zboží do 200 kg lze po telefonické domluvě dodat naším rozvážkovým vozidlem, po regionu. Naleznete v odkazu MAPA REGIONU. Podmínky takové dodávky budou vždy se zákazníkem předem telefonicky  dohodnuty.


Rozvoz REGION pracovní dny 8:00-18:00 při objednávce do 2000 kč příplatek 200 kč.

Rozvoz REGION pracovní dny 18:00-8:00 při objednávce do 2000 kč příplatek 500 kč.

Rozvoz REGION so,ne,svátek příplatek 600 kč.

Rozvoz REGION pracovní dny 8:00-20:00 při objednávce nad 2000 kč příplatek 90 kč.

Rozvoz REGION pracovní dny 20:00-8:00  při objednávce nad 2000 příplatek 200 kč.

Rozvoz mimo REGION je možný po telefonické domluvě s individuálními podmínkami.

 

OSOBNÍ ODBĚR

Zboží lze vyzvednout osobně po telefonické domluvě na předem stanoveném místě a předem stanoveném čase prodávajícím, osobní odběr je bez jakýchkoliv příplatků.

Balné – zdarma.

Osobní odběr - zdarma.

 

STORNO OBJEDNÁVKY

Kupující má právo na storno objednávky bez udání důvodů před odesláním zboží, rozhodující je v tomto případě datum odeslání informačního e-mailu o odeslání zboží. Po odeslání zboží může kupující odstoupit od objednávky v případě, že prodávající nesplní některou z podmínek souvisejících s dodáním zboží. Prodávající má nárok na náhradu škody, která mu vznikla při stornování objednávky. Prodávající má nárok na storno objednávky v případě, že již zboží nevyrábí nebo došlo k neúměrnému zvýšení ceny od dodavatele. Pokud již kupující zaplatil za zboží, dojde ze strany prodávajícího k vrácení celé nebo adekvátní části ceny objednávky, na účet nebo složenkou na adresu dle domluvy s kupujícím a to do 7 pracovních dnů. Prodávající má nárok stornovat objednávku bez udání důvodů.

 

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Kupující má nárok odstoupit od kupní smlouvy dle §53 Občanského zákoníku pokud zboží nepřevzal osobně a pokud  je fyzická osoba a nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Zboží je možno vrátit v zákonné lhůtě 14 dnů, musí obsahovat veškerá původní příslušenství a nesmí vykazovat známky použití mechanickým poškozením, neodbornou obsluhou nebo zacházením, běžným opotřebením, poškozením vnějšími vlivy, neodborným zásahem do výrobku. V tomto případě je nutno zboží doručit na prodejcem určenou adresu v rámci ČR, dle instrukcí prodejce a to doporučeně. Prodávající je oprávněn požadovat poplatek až 500 Kč dle skutečně vynaložených nákladů souvisejících s odstoupením od kupní smlouvy ze strany kupujícího.

 

 REKLAMACE

Kupující má právo na výměnu zboží, pokud zboží nemá vlastnosti obvyklé objednanému druhu zboží. Záruka za zboží a případné nároky z vad zboží jsou upraveny příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Pro uznání reklamace je nezbytné neprodleně telefonicky kontaktovat prodejce a nejdéle do 5 dnů od převzetí doložit reklamovaný výrobek s dokladem o nákupu zboží. Pro účely těchto podmínek se jakékoliv další vady považují za vady vzniklé na zboží až po dodání a převzetí zboží. Za tyto vady není prodávající kupujícímu odpovědný. Ohledně vad a záruk se vztahy mezi kupujícím a prodávajícím řídí, není-li výše uvedeno jinak příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání e-mailové objednávky tehdy, pokud není mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuto jinak. Odesláním e-mailové objednávky kupující bez veškerých výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i platnou cenu objednaného zboží a poštovného. Odeslanou objednávkou je kupující po dobu nutnou k dodání zboží plně vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. §262 odst. 1 obchodního zákoníku dohodli a není –li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanovením §409. Prodávající je oprávněn podmínky upravovat a měnit dle svého uvážení. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. S návštěvou internetových stránek www.pivovarium.cz a s odesláním objednávky nejsou pro kupujícího spojené žádné poplatky ze strany prodávajícího. Internetový obchod www.pivovarium.cz je určen pro koncové spotřebitele, maloobchod a velkoobchodní partnery.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prodávající se zavazuje, že neposkytne údaje o kupujícím žádné třetí straně. Odesláním objednávky kupující souhlasí se shromažďováním informací o sobě a svých nákupech. V případě, že dojde k poškození zabezpečení a do systému vnikne cizí osoba prostřednictvím počítačové sítě, provozovatel elektronického obchodu nenese zodpovědnost za škody vzniklé tímto jednáním. Odesláním objednávky kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím e-mailu, v opačném případě zákazník dá písemný nesouhlas, taktéž prostřednictvím e-mailu.