ETICKÝ KODEX

PROFESNÍ SDRUŽENÍ – Sanitace nápojových cest

schválený Valným shromážděním ve Stříteži dne 12. května 2012 Článek 1

Úvod

1. Profesní sdružení – Sanitace nápojových cest vydává tento etický kodex s cílem usnadnit poskytování služeb a postavení sanitačních techniků v

České republice a členských státech Evropské unie .

2. Tento etický kodex je rovněž vydáván s cílem zabezpečení co nejvyšší kvality služeb, zvýšení úrovně důvěry mezi sanitačními techniky a spotřebiteli a zvýraznění obrazu profese sanitačního technika v České republice a Evropě.

3. Tento Etický kodex posiluje a objasňuje důraz na vysoký standard profesionálního chování sanitačních techniků a objasňuje ho. Sanitační technici – členové sdružení musí dodržovat tento Etický kodex, kdekoli poskytují své služby ať již trvale či dočasně, a to bez ohledu na svůj profesní status.

Článek 2

Obecné zásady

1. Členové sdružení a jejich zaměstnanci se řídí evropskými a národními zákony, vyhláškami, technickými předpisy, přijatými standardy, normami a pravidly zavedenými a požadovanými v oblasti jimi poskytovaných služeb.

2. V případech, že to nestanoví národní předpisy, jsou členové sdružení osobně odpovědni za svou práci a za práci svých zaměstnanců. Uznávají důležitost příslušných konzultací pro zajištění vhodných řešení.

3. Členové sdružení poskytují služby na nejvyšší odborné úrovni a s největší pečlivostí. Průběžně si zlepšují své dovednosti a doplňují vědomosti a zavádějí do své praxe nejnovější poznatky technického vývoje a výzkumu.

4. Členové sdružení jsou čestní, nestranní, nezávislí, diskrétní, objektivní a jejich jednání je vždy transparentní. Nedopouštějí se diskriminace vůči těm, jimž nebo s nimiž poskytují své služby, a řídí se výhradně odbornými a etickými zásadami.

5. Členové sdružení poskytují služby, ke kterým jsou kompetentní. Zabezpečují, aby jejich zaměstnanci měli potřebné schopnosti k zajišťování těchto služeb.

6. Členové sdružení se tímto etickým kodexem připojují a berou za svůj kodex Českého svazu pivovarů a sladoven – „Péče o pivo v gastronomii.“

Viz.příloha č.1

7. Členové sdružení se zavazují přijmout v rámci svého etického kodexu

Základní technologický postup sanitace nápojových cest. Viz. Příloha č.2

Článek 3

Vztah k příjemcům služeb

1. Členové sdružení uznávají, že základem vztahů se zákazníky je vzájemná důvěra a respektují důvěrnost údajů o svých zákaznících a o jejich zájmech.

2. Členové sdružení jsou diskrétní. Respektují a chrání důvěrnost informací získaných od svých zákazníků. Ručí za to, že důvěrné informace získané od zákazníků nebudou prozrazeny jiným kromě zvláštních případů, a to za normálních okolností se souhlasem zákazníka. Ručí za to, že se tato diskrétnost bude vztahovat i na jejich zaměstnance.

3. Členové sdružení poskytují objektivní, nezávislé a nestranné služby. Všechny vnější tlaky a střety zájmů je nutno řešit profesionálně a všichni zákazníci a ostatní účastníci si musí být plně jisti objektivností poskytovaných služeb. Musí zajistit, že se jejich zaměstnanci budou při poskytování služeb chovat stejně.

4. Členové sdružení si uvědomují svou širší zodpovědnost vůči veřejnosti, vládě a ostatním účastníkům a vůči svému odbornému statutu a podle toho se chovají.

5. Členové sdružení zajistí, že ti kterým je úkol svěřen, mají potřebné znalosti a dovednosti ke správnému a efektivnímu poskytnutí služby a že zajistí potřebnou kontrolu svých zaměstnanců.

6. Členové sdružení musí zajistit, že všechny popisy jimi nabízených služeb jsou přesné, úplné a jasné že respektují omezení při nabídce svých odborných služeb. Rovněž podmínky, za jakých jsou služby nabízeny, a způsob kalkulace jejich platby musí být transparentní, dohledatelný a musí vyloučit nekalou konkurenci.

7. Orgány občanského sdružení naléhavě doporučují, aby Členové sdružení byli pojištěni proti škodám způsobeným při výkonu své profese.

Členové sdružení informují své zákazníky o druhu a úrovni své pojistky, případně o jiném druhu garance, která je rovnocenná v případě zodpovědnosti za škody způsobené chybami nebo opomenutími při poskytování sanitačních služeb.

Článek 4

Vztah k ostatním sanitačním technikům

1. Členové sdružení se musí chovat zdvořile a čestně při všech svých jednáních se svými kolegy sanitačními techniky. Podporují a povzbuzují rozvoj společné odborné kultury na národní i evropské úrovni.

2. Členové sdružení přebírají práce vykonané dříve svými kolegy pouze v případě, že předcházející smlouvy byly řádně ukončeny nebo zrušeny.

3. Členové sdružení respektují odborné názory svých kolegů.

4. Členové sdružení s většími zkušenostmi považují za svou etickou úlohu předávat své zkušenosti a znalosti méně zkušeným kolegům.

Článek 5

Odborná kvalifikace a rozvoj

1. Členové sdružení jsou vzděláváni, cvičeni a odborně kvalifikováni na nejvyšší úrovni.

2. Členové sdružení si udržují a zdokonalují své znalosti a odborné zkušenosti a činí potřebné kroky k rozšiřování svých schopností v souladu s rozvojem požadavků na nové služby. Profesní sdružení organizuje potřebné programy celoživotního profesního doškolování.

3. Členové sdružení podporují rozvoj a budoucnost své profese, čehož může být dosaženo různými způsoby, například aktivní účastí v národních asociacích nebo pomocí méně zkušeným kolegům při rozvoji jejich odborné kariéry.

4. Členové sdružení nesmí poškozovat dobrou pověst své profese.

Článek 6

Sledování dodržování a zavádění tohoto Kodexu

1. Profesní sdružení musí uplatnit principy tohoto Etického kodexu. Zaručí rovněž sledování dodržování těchto principů v rámci svých regulačních systémů.

2. Jestliže některý Člen sdružení poruší principy tohoto Etického kodexu Etická komise musí informovat o příslušných okolnostech včetně právních sankcí, které byly přijaty.

3. Po obdržení dostatečných informací prověří případ Etická komise a přijme příslušná disciplinární opatření v souladu s národními právními a regulačními nařízeními profesního sdružení , uloží sankce provinilému jednotlivci. Buď formou pokuty nebo v případě hrubého porušení etického kodexu vyloučením z řad členů sdružení.

Článek 7

Dostupnost tohoto Kodexu

Tento Etický kodex bude zveřejněn na webu sanitacegastro.cz

Schváleno Valným shromážděním Profesního sdružení – Sanitace nápojových cest

Střítež, 12. května 2012,